Αποστολή Αρχείων

Επωνυμία Εταιρίας*

Email*

Αποστολή αρχείων ισολογισμού ή άλλων δημοσιεύσεων σε μορφή Excel (.xls ή .xlsx) ή PDF (.pdf)

Αρχείο 1 *

Αρχείο 2

Αρχείο 3

Αρχείο 4

Αρχείο 5

Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.

Συμπληρώστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα